Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Informacje o szpitalu

Podstawy prawne funkcjonowania

Email Drukuj PDF

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 991), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Zespół posiada osobowość prawną. Podmiotem tworzącym Zespół jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel . 22 59-79-100

fax  22 59-79-290

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa :

www.mazovia.pl

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 10:52

Oddział psychiatryczny VI

Email Drukuj PDF

Ordynator lek. Arkadiusz Kubsik - specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Gładoch


TELEFON: 24 236 01 61 lub 65
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do zadań Oddziału Psychiatrycznego VI należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, wymagające postępowania w trybie całodobowym, obejmujące:
- diagnostykę psychiatryczną,
- diagnostykę psychologiczną,
- farmakoterapię i inne formy terapii biologicznej,
- psychoterapię indywidualną i grupową,
- socjoterapię (poprawa indywidualnej kompetencji społecznej, wzmacnianie oparcia społecznego),
- czynności pielęgnacyjne,
- terapię zajęciową,
- interwencje socjalne,
21) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
22) zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych, względami medycznymi, przypadkach chorobowych,
23) zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do oddziału szpitalnego o innym profilu działania w sytuacjach wymagających leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:34

Oddział psychiatryczny V

Email Drukuj PDF

Ordynator: lek. Beata Majtczak - specjalista psychiatra
Z-ca Ordynatora: lek. Monika Miller - Jankowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Stanisławska


TELEFON: 24 236 01 51 lub 53
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do zadań Oddziału Psychiatrycznego V należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, wymagające postępowania w trybie całodobowym, obejmujące:
- diagnostykę psychiatryczną,
- diagnostykę psychologiczną,
- farmakoterapię i inne formy terapii biologicznej,
- psychoterapię indywidualną i grupową,
- socjoterapię (poprawa indywidualnej kompetencji społecznej, wzmacnianie oparcia społecznego),
- czynności pielęgnacyjne,
- terapię zajęciową,
- interwencje socjalne,
21) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
22) zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych względami medycznymi przypadkach,
23) zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do oddziału szpitalnego o innym profilu działania w sytuacjach wymagających  leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poprawiony: niedziela, 20 listopada 2022 17:10

Dostępność Architektoniczna

Email Drukuj PDF

Niepełnosprawni - Pawilon nr 2


Niepełnosprawni - Pawilon nr 3


Niepełnosprawni - Pawilon nr 6


Niepełnosprawni - Pawilon nr 7


Pawilon nr 1


 

 

Poprawiony: czwartek, 28 września 2023 12:39

Kapelan

Email Drukuj PDF

 

OPIEKA DUSZPASTERSKA

 

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej oraz realizacji swych praktyk religijnych.
Kapelan Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ? ks. mgr Krzysztof Błaszczak pełni posługę duszpasterską w tut. Zespole według następującego harmonogramu:

 

Poniedziałek: -

Wtorek: 15.00 ? 17.00 - Kaplica Szpitalna

Środa: 9.00 - 17.00 - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Oddział Psychiatryczny V

- Oddział Psychiatryczny VI

Czwartek: 9.00 ? 17.00 - Zakład Opiekuńczo ? Leczniczy ? Msza Święta

- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

- Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

- Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

Piątek: 10.00 ? 14:00 - Oddział Psychogeriatrii ? Msza Święta

Sobota: 15.00 ? 17.00 - Kaplica ? Msza Święta

Niedziela: 9.00 ? 11.00 - Kaplica - Msza Święta

 

Numer telefonu do Kapelana dostępny jest w każdej dyżurce pielęgniarskiej.
Ponadto na życzenie pacjenta możliwe jest wezwanie duchownego innego wyznania.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2012 13:31

Strona 2 z 5