Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

Email Drukuj PDF

Ordynator - lek. Emilia Chojecka-Dinić - specjalista psychiatra
Z-ca Ordynatora: lek. Cezary Banaszkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Głowacka


TELEFON: 24 236 01 81
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Poodziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych po substancjach Psychoaktywnych należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychotropowych, obejmujących:
a) działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
b) postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych, a w szczególności:
- leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
- leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych,
- oddziaływania farmakologiczne wspomagające psychoterapię uzależnień,
21) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia,
22) przygotowanie osób uzależnionych do udziału w procesie terapii,
23) kształtowanie u osób uzależnionych motywacji do utrzymywania abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) udzielanie osobom uzależnionym pomocy w kontynuowaniu leczenia, rehabilitacji i readaptacji po zwolnieniu z oddziału,
26) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
27) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.