Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Dział Kadr i Płac

Email Drukuj PDF

Kierownik Działu: Maryla Molik
Tel/fax: (24) 236 00 30 / (24) 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Kierownika: Beata Balcerzak
Tel/fax: (24) 236 00 29 / (24) 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zadania Działu Kadr i Płac:
1) współdziałanie w ustalaniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
2) ułatwianie osiągania celów organizacyjnych poprzez:
a)   zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników,
b)   przyjmowanie, zatrudnianie, troska o odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na wszystkich stanowiskach, którzy zdolni są do wykonywania przypisanych zadań zgodnie z celami Zespołu,
3) dobór i rekrutacja kandydatów do zatrudnienia,
4) diagnozowanie aktualnych i prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych Zespołu,
5) przedkładanie danych dotyczących wielkości rezerw, zatrudnienia oraz kierunków i sposobów właściwego ich wykorzystania,
6) koordynowanie działalności obejmującej rozwój zawodowy pracowników,
7) nadzór nad szkoleniem i doskonaleniem zawodowym personelu, w tym również kadry kierowniczej,
8) doradztwo w sprawach pracy, w tym również dla odchodzących pracowników, 
9) kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu dyscypliny pracy pracowników,
10) prowadzenie akt osobowych i bazy danych personalnych pracowników w systemie    kadrowo- płacowym (bieżąca  ewidencja  danych  osobowych  oraz  przechowywanie  danych archiwalnych), 
11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień od pracy, wyjazdów służbowych oraz innych z tego zakresu,
12) prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy,
13) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania nagród jubileuszowych za staż pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania,
14) zawieranie i rozliczanie umów o pracę, umów zleceń i innych,
15) naliczanie wynagrodzenia za pracę pracowników oraz sporządzanie list płac na podstawie raportów kadrowo- płacowych,
16) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz na podstawie tytułów wykonawczych,
17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych, emerytalnych i rentowych, zdrowotnych,
18) prowadzenie dokumentacji rozliczającej świadczenia określone w przepisach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przesyłania do ZUS,
19) pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i terminowe rozliczanie deklaracji podatkowych,
20) sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ),
21) wypełnianie dokumentów i prowadzenie rozliczeń związanych ze świadczeniami PZU,
22) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń wg miejsca powstawania kosztów,
23) przekazywanie dokumentów kadrowo-płacowych zwolnionych pracowników do Składnicy akt,
24) sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia w szczególności świadectw pracy, zaświadczeń dla celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń
o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
25) sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac,
26) współudział w tworzeniu systemów wynagradzania za pracę,
27) opracowywanie planów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi,
28) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 
29) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zespołu,
30) współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji zadań.