Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Organy i Kadra Zarządzająca

Email Drukuj PDF

 


DYREKTOR
Imię i nazwisko: Katarzyna Osowicz - Szewczyk
Tel/fax: 24 236 00 00 lub 01 / 24 235 80 89
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Dyrektora:
1)wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników,
2)odpowiada za realizację zadań statutowych,
3) odpowiada za dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych,
4) wykonuje funkcję głównego dysponenta środków finansowych i odpowiada za właściwe prowadzenie polityki finansowo-księgowej,
5) wydaje zarządzenia, decyzje i inne wytyczne dotyczące funkcjonowania i działalności Zespołu,
6) upoważnia swojego zastępcę lub kierowników do wydawania decyzji, w jego imieniu, w ustalonym zakresie spraw, nie zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji,
7) zawiera kontrakty o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych,
8) sprawuje nadzór nad organizacją i systemem pracy pracowników,
9) zapewnia sprawne funkcjonowanie Zespołu, w tym właściwe warunki pracy i wyposażenie techniczne,
10) realizuje zadania polityki personelnej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
11) odpowiada za bezpieczeństwo i higiene pracy oraz zabezpieczenie p.pożarowe,
12) nadzoruje sprawy socjalne pracowników,
13) czuwa nad wdrażaniem systemów informatycznych i unowocześnianiem technik pracy biurowej,
14) zapewnia sprawną organizację obsługi interesantów, przestrzegając trybu i terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a.,
15) zapewnia właściwą obsługę prawną,
16) nadzoruje sprawy dotyczące przestrzegania tajemnicy państwowej i słuzbowej oraz ochrony danych osobowych,
17) współpracuje z organizacjami związkowymi i samorządowymi,
18) współpracuje z Radą Społeczną, jako organem inicującym i opiniodawczym,
19) ustala Regulamin porządku Zespołu,
20) wykonuje inne zadania określone w obowiązujących przepisach prawa.


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Imię i nazwisko: lek. Grzegorz Kołodziej - specjalista psychiatra
Tel/fax: 24 236 00 00 lub 01 / 24 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:
1) czuwa nad organizacją i realizacją całości zadań medycznych Zespołu,
2) nadzoruje tryb przyjmowania chorych do Zespołu,
3) czuwa nad prawidłowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych i realizacją procedur medycznych,
4) współdziała z przełożoną pielęgniarek, ordynatorami i kierownikami podległych mu komórek oraz udziela im pomocy organizacyjnej i merytorycznej w wykonywaniu zadań i podnoszeniu poziomu jakości świadczeń zdrowotnych,
5) dba o rozszerzanie zakresu świadczeń niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludności na obszarze działania Zespołu oraz zapewnienie dostępności do tych świadczeń,
6) nadzoruje właściwe zaopatrzenie Zespołu w leki i materiały opatrunkowe, sprzęt i aparaturę medyczną,
7) nadzoruje pracę komitetu terapeutycznego,
8) nadzoruje pracę komitetu zakażeń zakładowych oraz zespołu zakażeń zakładowych,
9) ustala skład konsyliów lekarskich na wniosek ordynatora,
10) współpracuje z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego w zakresie opiniowania programów remontów, w celu poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych i warunków pracy personelu medycznego,
11) uczestniczy w opracowywaniu planów i programów działania oraz sprawozdań z realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
12) czuwa nad stanem zatrudnienia wyższego personelu medycznego i podnoszeniem jego kwalifikacji,
13) czuwa nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy zatrudnionych w Zespole,
14) sprawuje łacznie z ordynatorami i kierownikami oddziałów madzór nad pracą lekarzy stażystów,
15) czuwa nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem wnoszonych do Zespołu skarg i wniosków,
16) sprawuje nadzór nad dokumentacją medyczną i przeprowadza systematyczne kontrole historii chorób i pozostałej dokumnetacji fachowej,
17) dokonuje okresowych obchodów Szpitala, zwracając szczególną uwage na stan sanitarno-higieniczny oddziałów i pomieszczeń pomocniczych,
18) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zlecone przez bezpośredniego przełożonego.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Imię i nazwisko: Marta Jędrzejczak
Tel/fax: (24) 236 00 25 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Głównego Księgowego:
1) współkreuje politykę finansową Zespołu związana z przeznaczeniem oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadań,
2) opracowuje zakładowy plan kont,
3) organizuje prawidłowe prowadzenie rachunkowości Zespołu,
4) nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) opracowuje zasady gospodarki kasowej,
6) opracowuje zasady rachunku kosztów uwzględniające obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz potrzeby Zespołu,
7) prowadzi rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, budżetem, ZUS itp.,
8) opracowuje zasady obiegu i kontroli dokumnetów finansowo-księgowych,
9) kontroluje wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje,
10) dokonuje okresowych ocen wykonania zadań, dochodów i wydatków,
11) odpowiada za prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowo-księgowej i właściwe przechowywanie dokumentacji,
12) nadzoruje i koordynuje prace w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych,
13) posiada prawo egzekwowania od pracowników innych komórek organizacyjnych udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,
14) określa zasady, według których mają być wykonane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia p0rawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,
15) współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zespołu oraz podmiotami gospodarczymi i instytuacjami działającymi na rzecz Zespołu,
16) wnioskuje w sprawach związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem oraz nagradzaniem, awansowaniem, premiowaniem i karaniem podległych pracowników,
17) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zlecone przez bezposredniego przełozonego.


PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
Imię i nazwisko: Agnieszka Brzezińska
Tel/fax: (24) 236 00 16 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Przełożonej Pielęgniarek:
1) zapewnienie fachowego poziomu opieki pielęgniarskiej i innych świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i niższy personel medyczny,
2) określanie rodzaju i warunków udzielania świadczeń przez nadzorowany personel zgodnie z realizowanymi celami i zadaniami Zespołu poprzez:
a) planowanie zadań optymalizujących poziom udzielanych świadczeń,
b) współudział w planowaniu zatrudnienia i czuwanie nad właściwym rozmieszczeniem kadry pielęgniarskiej i niższego personelu medycznego,
c) wdrażanie programów zapewniających odpowiednią jakość udzielanych świadczeń we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych, ordynatorami i kierownikami oddziałów,
d) planowanie zakupów wyposażenia, materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej opieki nad pacjentami,
3) diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych Zespołu w celu zapewnienia sprawnej opieki pielegniarskiej nad pacjentami,
4) zatwierdzenie w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych rozkładu zmian pracy (dyżurów) opracowanych przez pielęgniarki oddziałowe,
5) ustalanie zastępstw na okres urlopów i w razie nieobecności pielęgniarek i personelu niższego oraz podległego,
6) współorganizowanie opieki zdrowotnej profilaktycznej i leczniczej nad pracownikami,
7) systematyczne ocenianie jakości świadczonej pracy pielegniarek i niższego personelu medycznego,
8) współpraca i nadzór nad pracą dietetyka przy ustalaniu systemu obsługi chorych w zakresie zywienia w oddziałach Zespołu,
9) organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i niższego personelu,
10) współuczestniczenie w sprawach związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, awansowaniem, karaniem, nagradzaniem i premiowaniem nadzorowanego personelu medycznego,
11) rozpatrywanie wniosków i skarg składanych przez nadzorowany personel, współpracowników i pacjentów,
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu w celu zapewnienia właściwych warunków do realizacji świadczeń opiekuńczych


RADA SPOŁECZNA

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Przewodniczący Rady Społecznej: 
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej
3. Członkowie Rady Społecznej:

Zadania Rady Społecznej:
1) przedstawianie organom Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
2) przedstawianie dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:         
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3)    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)    opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.