Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Informacje o szpitalu

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

Email Drukuj PDF

Ordynator- lek. Krzysztof Matus - specjalista psychiatra
Z-ca Ordynatora: lek. Artur Ubysz - specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Rupciak


TELEFON: 24 236 01 21
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) rehabilitacja i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, między 18 a 60 rokiem życia (wyjątkowo starsi), wymagających rehabilitacji w trybie całodobowym
z powodu znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego, obejmujące:
- diagnostykę psychiatryczną,
- diagnostykę psychologiczną,
- diagnostykę funkcjonalną,
- farmakoterapię i inne formy terapii biologicznej,
- psychoterapię indywidualną i grupową,
- socjoterapię,
- czynności pielęgnacyjne,
- rehabilitację psychiatryczną (poprawa kompetencji społecznych, wzmocnienie oparcia społecznego, pomoc rodzinie, treningi umiejętności społecznych),
- terapię zajęciową,
- interwencje socjalne,
21) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
22) zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych względami medycznymi przypadkach,
23) zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do innego oddziału szpitalnego w sytuacjach wymagających kontynuacji leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:47

Oddział Psychogeriatrii

Email Drukuj PDF

Ordynator: lek. Grażyna Manista - Zielińska- specjalista psychiatra
Z-ca Ordynatora: lek. Paweł Michalkiewicz - specjalista psychiatra
Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Kaszewska


TELEFON: 24 236 01 71 lub 75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Oddziału Psychogeriatrii należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja zwłaszcza osób od 60 roku życia,
z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami poznawczymi, wymagających postępowania w trybie całodobowym, obejmujące:
- diagnostykę psychiatryczną,
- diagnostykę i farmakoterapię internistyczną,
- diagnostykę psychologiczną,
- psychofarmakoterapię i inne formy terapii biologicznej,
- rehabilitację poznawczą i ruchową,
- treningi orientacji,
- czynności pielęgnacyjne,
- pracę z opiekunami chorych (edukacja, pomoc psychologiczna),
21) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
22) zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych względami medycznymi przypadkach,
23) zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do oddziału szpitalnego o innym profilu działania w sytuacjach wymagających leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:41

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Email Drukuj PDF

Ordynator - lek. Emilia Chojecka-Dinić - specjalista psychiatra
Z-ca Ordynatora: lek. Cezary Banaszkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Głowacka


TELEFON: 24 236 01 81
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychotropowych, obejmujących:
a) działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
b) postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych, a w szczególności:
- leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
- leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych,
- oddziaływania farmakologiczne wspomagające psychoterapię uzależnień,
21) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia,
22) przygotowanie osób uzależnionych do udziału w procesie terapii,
23) kształtowanie u osób uzależnionych motywacji do utrzymywania abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) udzielanie osobom uzależnionym pomocy w kontynuowaniu leczenia, rehabilitacji i readaptacji po zwolnieniu z oddziału,
26) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
27) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:39

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

Email Drukuj PDF

Ordynator - lek. Emilia Chojecka-Dinić - specjalista psychiatra
Z-ca Ordynatora: lek. Cezary Banaszkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Głowacka


TELEFON: 24 236 01 81
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Poodziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych po substancjach Psychoaktywnych należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychotropowych, obejmujących:
a) działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
b) postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych, a w szczególności:
- leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
- leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych,
- oddziaływania farmakologiczne wspomagające psychoterapię uzależnień,
21) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia,
22) przygotowanie osób uzależnionych do udziału w procesie terapii,
23) kształtowanie u osób uzależnionych motywacji do utrzymywania abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych,
24) wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
25) udzielanie osobom uzależnionym pomocy w kontynuowaniu leczenia, rehabilitacji i readaptacji po zwolnieniu z oddziału,
26) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
27) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:48

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Email Drukuj PDF

Kierownik - mgr Marzena Wysocka - specjalista psychoterapii uzależnień
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Machała

Telefon: 24 236 01 91 lub 95
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zadań Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specyfiką danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
2) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób
u hospitalizowanych pacjentów,
3) przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
4) ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych metod leczenia i rehabilitacji pacjenta,
5) zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami
i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
6) bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
7) sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
8) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
9) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
10) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
11) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
12) przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
13) prowadzenie szkoleń w oddziale, w tym szkoleń lekarzy stażystów,
14) potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
15) zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
16) przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
17) utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
18) dokumentowanie udzielanych świadczeń, w tym konieczność wpisywania w dokumentacji medycznej pacjenta przypisanego mu numeru z księgi głównej, zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie leczniczymi, wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich
właściwym komórkom,
19) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
20) świadczenia leczniczo-rehabilitacyjne, w skład których wchodzą:
- realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu,
- działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
- udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
- prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,
- przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapii uzależnień do kontynuacji terapii w trybie ambulatoryjnym po opuszczeniu oddziału,
- postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych w zakresie, który nie koliduje z realizacją programu terapeutycznego w oddziale,
- porady socjalne,
- motywowanie do dalszej terapii uzależnienia,
- współpraca z organami samorządów terytorialnych i innymi ośrodkami w zakresie rozpoznawania, terapii uzależnienia od alkoholu oraz konsultacji i szkolenia personelu
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.Poprawiony: czwartek, 02 maja 2024 08:06

Strona 3 z 5