Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Ambulatorium ogólne

Email Drukuj PDF

Amublatorium ogólne
tel: 24 236 00 37


Ambulatorium ogólne udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących:
1) konsultacyjne dla pacjentów Zespołu, w szczególności w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii i neurologii,
2) opiekę profilaktyczną nad pracownikami Zespołu w zakresie medycyny pracy, epidemiologii, szczepień ochronnych,
3) wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie elektrokardiografii, elektroencefalografii,
4) implantacja Disulfiramu.
Do podstawowych zadań Ambulatorium ogólnego należy:
1) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorych, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
2) prowadzenie rejestracji pacjentów,
3) wykonywanie lub zlecanie badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych i  rehabilitacyjnych oraz współpraca z odpowiednimi pracowniami i zakładami w celu ich wykonania,
4) wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie elektrokardiografii, elektroencefalografii,
5) przygotowywanie opinii, zaświadczeń, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa,
6) zabezpieczenie w niezbędne środki farmaceutyczne, sprzęt i materiały medyczne,
7) prowadzenie promocji zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej,
8) wysuwanie propozycji co do dalszego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego wobec konsultowanego pacjenta,
9) prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku i stanie sanitarno-higienicznym,
11) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i aparatury medycznej,
12) dbanie  o powierzone mienie, a w szczególności utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń       i   aparatury,
13) sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek        organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji.