Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Sposoby stanowienia wewnetrznych aktów prawnych

Email Drukuj PDF

1. Wewnętrznymi aktami normatywnymi, wydawanymi przez Dyrektora są zarządzenia, instrukcje, regulaminy, decyzje, wytyczne i pisma okólne.
2. Projekty wewnętrznych aktów normatywnych powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki legislacyjnej.
3. Wewnętrzny akt normatywny obejmuje tytuł, treść i termin obowiązywania.
4. Projekty wewnętrznych aktów normatywnych przygotowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne z własnej inicjatywy bądź na polecenie Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
5. Podpisane przez kierowników komórek projekty wewnętrznych aktów normatywnych podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym przez radcę prawnego.
6. Prawidłowo sporządzone akty normatywne podpisuje Dyrektor Zespołu lub z upoważnienia jego zastępca.
7. Ewidencję zarządzeń prowadzi sekretariat Dyrektora.
8. Wewnętrzne akty prawne, wymienione w ust. 1, zmienia się zawsze aktem tej samej rangi lub aktem wyższego rzędu.
9. Wewnętrzne akty prawne Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie takie jak: zarządzenia, instrukcje, regulaminy, decyzje, wytyczne i pisma okólne ustala Dyrektor Szpitala z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, tj.:

Statut Szpitala uchwala Rada Społeczna Zespołu, a zatwierdza Sejmik Województwa Mazowieckiego;

Regulamin Organizacyjny WSZPZOZ Gostynin-Zalesie określający organizacje i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Zespołu, a zatwierdza Rada Społeczna.