Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Email Drukuj PDF

Kierownik: Joanna Nadratowska
Tel/fax: (24) 236 00 34 lub 38 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, urządzeń energetycznych, techniczno-gospodarczych oraz nad gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami,
2) nadzór przebiegu prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych na terenie obiektów Zespołu,
3) nadzór spraw związanych z przygotowywaniem i opracowywaniem dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji,
4) współpraca z inspektorami nadzoru budowlanego oraz innymi osobami uprawnionymi do nadzoru technicznego w zakresie kontroli wykonawstwa robót,
5) organizacja i nadzór nad właściwym i zasadnym wykorzystywaniem środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego,
6) ustalanie planów przeglądów i konserwacji urządzeń, instalacji technicznych oraz współuczestnictwo w wyborze wykonawców tych prac, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie,
7) opracowywanie planów remontów kapitalnych, inwestycyjnych, zaopatrzenia dla potrzeb Zespołu,
8) bieżący nadzór nad prowadzeniem właściwej gospodarki magazynowej,
9) sporządzanie inwentaryzacji składników majątkowych w terminach ustalonych zarządzeniem Dyrektora oraz dokonywanie okresowych uzgodnień stanów zewidencjonowanych ze stanami księgowymi,
10) znakowanie środków trwałych oraz wyposażenia z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne,
11) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów zakupionych i wydanych do dyspozycji komórek organizacyjnych,
12) sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i rozchodów i stanów magazynowych,
13) sporządzanie planu amortyzacji, gospodarowanie środkami trwałymi,
14) ustalanie opłat za media,
15) wystawianie faktur za wykonane usługi,
16) kontrola pod względem merytorycznym faktur i rachunków, z wyłączeniem faktur za leki,
17) opisywanie faktur i rachunków oraz ich rozliczanie pod względem kosztowym na poszczególne komórki organizacyjne,
18) przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
19) prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem najemców nieruchomości,
20) dokonywanie końcowych rozliczeń skasowanego sprzętu i wyposażenia,
21) współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi pralnicze, dezynfekcyjne, remontowo-techniczne oraz w zakresie żywienia pacjentów, zabezpieczenia mienia, utrzymania porządku i czystości, gospodarki odpadami, a także ocena jakości wykonywanych usług wynikających z zawartych umów,
22) nadzór nad właściwą i racjonalną gospodarką zasobami mieszkaniowymi Zespołu,
23) koordynacja działań interwencyjnych w sytuacjach awaryjnych,
24) sporządzanie dokumentacji administracyjnej i statystycznej obejmującej całość spraw powierzonych do realizacji,
25) obsługa kancelaryjna i archiwalna,
26) wnioskowanie w sprawach dotyczących usprawniania funkcjonowania Zespołu i inicjowanie realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska,
27) kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego Zespołu i jego bezpośredniego otoczenia,
28) nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
29) wnioskowanie w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem podległych pracowników,
30) wnioskowanie w sprawach związanych z nagradzaniem, awansowaniem, premiowaniem i karaniem podległych  pracowników.