Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Kierownictwo i działy

Dział Kadr i Płac

Email Drukuj PDF

Kierownik Działu: Maryla Molik
Tel/fax: (24) 236 00 30 / (24) 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Kierownika: Beata Balcerzak
Tel/fax: (24) 236 00 29 / (24) 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zadania Działu Kadr i Płac:
1) współdziałanie w ustalaniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
2) ułatwianie osiągania celów organizacyjnych poprzez:
a)   zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników,
b)   przyjmowanie, zatrudnianie, troska o odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na wszystkich stanowiskach, którzy zdolni są do wykonywania przypisanych zadań zgodnie z celami Zespołu,
3) dobór i rekrutacja kandydatów do zatrudnienia,
4) diagnozowanie aktualnych i prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych Zespołu,
5) przedkładanie danych dotyczących wielkości rezerw, zatrudnienia oraz kierunków i sposobów właściwego ich wykorzystania,
6) koordynowanie działalności obejmującej rozwój zawodowy pracowników,
7) nadzór nad szkoleniem i doskonaleniem zawodowym personelu, w tym również kadry kierowniczej,
8) doradztwo w sprawach pracy, w tym również dla odchodzących pracowników, 
9) kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu dyscypliny pracy pracowników,
10) prowadzenie akt osobowych i bazy danych personalnych pracowników w systemie    kadrowo- płacowym (bieżąca  ewidencja  danych  osobowych  oraz  przechowywanie  danych archiwalnych), 
11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień od pracy, wyjazdów służbowych oraz innych z tego zakresu,
12) prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy,
13) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania nagród jubileuszowych za staż pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania,
14) zawieranie i rozliczanie umów o pracę, umów zleceń i innych,
15) naliczanie wynagrodzenia za pracę pracowników oraz sporządzanie list płac na podstawie raportów kadrowo- płacowych,
16) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz na podstawie tytułów wykonawczych,
17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych, emerytalnych i rentowych, zdrowotnych,
18) prowadzenie dokumentacji rozliczającej świadczenia określone w przepisach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przesyłania do ZUS,
19) pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i terminowe rozliczanie deklaracji podatkowych,
20) sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ),
21) wypełnianie dokumentów i prowadzenie rozliczeń związanych ze świadczeniami PZU,
22) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń wg miejsca powstawania kosztów,
23) przekazywanie dokumentów kadrowo-płacowych zwolnionych pracowników do Składnicy akt,
24) sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia w szczególności świadectw pracy, zaświadczeń dla celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń
o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
25) sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac,
26) współudział w tworzeniu systemów wynagradzania za pracę,
27) opracowywanie planów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi,
28) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, 
29) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zespołu,
30) współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji zadań.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:04

Inpektor ds. marketingu, ochrony środowiska i administracji

Email Drukuj PDF

Joanna Dolak
Tel/fax: (24) 236 00 00 lub 01 / (24) 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Do podstawowych zadań Działu Marketingu i Usług należy:
1) podejmowanie działań promocyjnych w zakresie udzielanych przez Zespół świadczeń zdrowotnych,
2) analiza rynku usług medycznych,
3) udział w planowaniu, inicjowaniu i nadzorowaniu przebiegu zmian systemów organizacyjnych Zespołu, w uzasadnionych interesami Zespołu zakresach, wynikających z uwarunkowań formalno-prawnych i analizy rynku usług medycznych,
4) sporządzanie dokumentacji regulującej i normującej zasady działalności w ustalonych zakresach,
5) udział w prowadzeniu spraw dotyczących opracowywania i wdrażania do stosowania oraz aktualizowania w razie potrzeby wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności:
- regulaminów koniecznych do sprawnego funkcjonowania Zespołu, w tym Regulaminu organizacyjnego, schematu organizacyjnego,
- zarządzeń wewnętrznych Dyrektora,
- instrukcji, rejestrów.
6) udział w gromadzeniu i ewidencjonowaniu przepisów prawa regulujących działalność Zespołu oraz wdrażanie do realizacji wytycznych i zaleceń wynikających z tych przepisów,
7) współdziałanie w przygotowywaniu programów profilaktycznych, ofert usług medycznych i innych dokumentów koniecznych do zawierania kontraktów z dysponentami środków publicznych,
8) prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie spraw medycznych,
9) dokonywanie oceny dostępności oraz poziomu świadczeń opieki zdrowotnej,
10) sporządzanie stosownych sprawozdań i informacji dla potrzeb Zespołu, organu założycielskiego i innych uprawnionych podmiotów,
11) współpraca z Sekcją Informatyki w zakresie promocji działań Zespołu poprzez wykorzystanie zastosowań teleinformatycznych (www, e-mail).


Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:15

Sekcja Zamówień Publicznych

Email Drukuj PDF

Kierownik: Dariusz Mikołajczyk
Tel/fax: (24) 236 00 35 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy współpracy z działem, sekcją lub osobą kompetentną w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
3) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zespołu w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
4) opracowywanie zgodnie z obowiązującymi wymogami, umów o zamówienie publiczne raz prowadzenie ich rejestru,
5) składanie wniosków dotyczących uprawnień w organizacji zakładowego systemu zamówień publicznych w świetle obowiązujących przepisów,
6) powadzenie spraw związanych z planowaniem zamówień publicznych oraz ich realizacją.  
7) opracowywanie i przekazanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
8) opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) opracowanie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
10)opisywanie faktur pod względem merytorycznym zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową o udzielenie zamówienia publicznego, zapytaniem ofertowym oraz faktur nie podlegających procedurze przetargowej.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 11:21

Sekcja Informatyki

Email Drukuj PDF

Mariusz Jaskulski,Marek Malczewski
Tel/fax: (24) 236 00 23 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Sekcji Informatyki należy:
1) opracowywanie planów informatyzacji i rozwoju systemów komputerowych pod potrzeby komórek organizacyjnych Zespołu,
2) projektowanie procesów informacyjnych i wdrażanie oprogramowania wspomagającego oraz usprawniającego pracę Zespołu,
3) upowszechnianie wymogów stawianych systemom informatycznym w świetle ustawy o ochronie danych osobowych,
4) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji,
5) nadzorowanie działań zapewniających bezpieczeństwo zasobów zgromadzonych i udostępnianych w sieciach informatycznych oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem,
6) inicjowanie i prowadzenie projektowych prac dla potrzeb Zespołu w zakresie rozwoju systemów informacyjnych wspomaganych technikami i narzędziami informatycznymi,
7) usprawnianie pracy zespołowej poprzez dostęp i wymianę informacji w drodze opracowywania systemów integrujących oraz stosowania technik transmisyjnych,
8) usprawnianie organizacji systemu informatycznego poprzez:
a) wdrażanie najnowszych technik biurowych i standardów koniecznych dla współpracy systemów     i urządzeń,
b) rozpowszechnianie aktualnych informacji niezbędnych do wykonywania wyznaczonych zadań poprzez dostęp do poczty elektronicznej oraz elektroniczną wymianę informacji (www, e-mail),
c) zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci komputerowej i sprzętu,
d) bieżące szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego korzystania z informacji,
9) dostarczanie technologii informatycznej zabezpieczającej ciągłą poprawę jakości informacji oraz podnoszenie efektywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,
10) koordynowanie procesów informatyzacji Zespołu poprzez:
a) współpracę w opracowywaniu programów informatyzacji komórek organizacyjnych,
b) konsultacje procesu informatyzacji,
c) określanie i narzucanie standardów informatycznych,
11) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w procesie opracowywania  i wdrażania systemów o charakterze terytorialnym w celu zapewnienia zgodności rozwiązań
z istniejącymi i planowanymi systemami teleinformatycznymi. 

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 11:13

Status i forma prawna

Email Drukuj PDF

14 lipca 2021 r.altPoprawiony: środa, 21 lipca 2021 07:04

Strona 3 z 4