Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Kierownictwo i działy

Stanowiska samodzielne

Email Drukuj PDF

Inspektor ds. Onronności i Obrony cywilnej - Dariusz Mikołajczyk
Tel/fax: (24) 236 00 35 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do podstawowych zadań Inspektora ds. Obronności i  Obrony Cywilnej należy:
1) opracowywanie i systematyczna aktualizacja planów oraz innej dokumentacji operacyjno-obronnej, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
2) czuwanie nad stanem gotowości obronnej w Zespole,
3) organizowanie szkoleń z zakresu obronności i obrony cywilnej,
4) utrzymanie w stałej gotowości obronnej formacji obrony cywilnej istniejącej w Zespole poprzez utrzymanie maksymalnych obsad etatowych formacji obrony cywilnej nadawanie przydziałów organizacyjnych oraz prowadzenie treningów,
5) kierowanie punktem wykrywania zagrożeń i alarmowania o zagrożeniach,
6) planowanie i wykorzystywanie formacji obrony cywilnej do podejmowania akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia,
7) prowadzenie gospodarki materiałowej z zakresu obrony cywilnej,
8) organizowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem magazynu sprzętu obrony cywilnej i ich rezerw,
9) organizowanie i nadzorowanie przebiegu szkolenia formacji obrony cywilnej oraz osób funkcyjnych będących w strukturach samoobronnych,
10) przeprowadzanie ćwiczeń zgrywających zespoły do akcji ratowniczej,
11) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
12) wdrażanie aktów normatywnych i wytycznych z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej,
13) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,
14) planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania załogi Zespołu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami i zakażeniami oraz utrzymanie w gotowości działania urządzeń tego systemu jak również prowadzenie okresowych treningów sprawdzających jego funkcjonowanie,
15) planowanie odpowiedniego systemu zabezpieczenia,
16) współpraca z właściwymi organami w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
17) współpraca z WKU w zakresie prac wojskowych, obronnych a w szczególności reklamowania polega na szczegółowym wykazie stanowisk, których zajmowanie powoduje reklamowanie
z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.?
18) popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród pracowników Zespołu.Inspektor BHP - Katarzyna Gajewska
Tel/fax: (24) 236 00 00 lub 01 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do podstawowych zadań Inspektora BHP należy wykonywanie zadań wynikających
z przepisów prawa w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowywanie planów dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji lub przekazania do użytkowania nowo budowanych obiektów Zespołu, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także sprzętu
i urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
5) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jak również opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
7) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
8) współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
9) organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
10) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych dla zdrowia, występujących
w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami
lub warunkami,
11) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
12) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach
oraz przy podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
13) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
14) prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bhp i opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
15) opracowywanie tabel norm przydziału odzieży ochronnej, roboczej i obuwia oraz szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
16) zaopatrywanie personelu Zespołu w środki ochrony osobistej (odzież ochronną i roboczą oraz obuwie), a także sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ich używania zgodnie z przepisami bhp.


 

 

Inspektor ds. Przeciwpożarowych - Witold Borowy

Do podstawowych zadań Inspektora ds. Przeciwpożarowych należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem w Zespole przepisów przeciwpożarowych i wytycznych jednostek nadrzędnych,
2) opracowywanie i aktualizowanie instrukcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) przeprowadzanie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w zajmowanych przez Zespół pomieszczeniach i udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony przeciwpożarowej lub jednostkę nadrzędną, a także nadzorowanie wykonania zaleceń i decyzji pokontrolnych,
4) planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,
5) opiniowanie dokumentacji projektów remontów i inwestycji prowadzonych na terenie Zespołu oraz udzielanie doradztwa fachowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
6) nadzorowanie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego przeprowadzanych remontów    i modernizacji na terenie Zespołu oraz udział w odbiorach technicznych,
7) uczestniczenie w przeglądach stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także kontrolowanie terminowej konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,
8) uzupełnianie oznakowania ewakuacyjnego i informacyjnego w obiektach i pomieszczeniach Zespołu,
9) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez komórki organizacyjne Zespołu i firmy zewnętrzne odpowiedzialne za ich przestrzeganie,
10) prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia w zakresie p.poż. dla pracowników Zespołu,
11) zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków mających wpływ na stan zabezpieczenia przeciwpożarowego zajmowanych przez Zespół pomieszczeń,
12) prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej Zespołu.Radca Prawny: Artur Przewrocki, Agnieszka Tyszka
Tel/fax: (24) 236 00 35 / (24) 235 80 89

Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy:
1) prowadzenie obsługi prawnej Zespołu w celu zapewnienia jego właściwego funkcjonowania,
2) opracowywanie, analizowanie i opiniowanie pod względem prawnym otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów decyzji
i postanowień,
3) udzielanie ustnych porad i wydawanie opinii prawnych związanych z działalnością Zespołu oraz opracowywanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na żądanie kierowników komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy,
4) występowanie w imieniu Dyrektora Zespołu w sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej.


 

Kapelan - ks.Marcin Markiewicz

Do podstawowych zadań Kapelana należy:
1) zapewnienie pacjentom opieki duszpasterskiej,
2) udzielanie posług religijnych na wezwanie pacjenta, jego rodziny (opiekuna) lub personelu medycznego Zespołu,
3) odprawianie nabożeństw w Kaplicy Zespołu.


Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 09:28

Działy Administracji

Email Drukuj PDF
Dział Administracyjno-Gospodarczy
ZADANIA
KONTAKT tel: (24)236 00 38 lub 032 fax: (24)235 80 89
OS. KIERUJĄCA Joanna Nadratowska
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Archiwum
KONTAKT tel: (24)2360033 fax: (24)2358089
OS. KIERUJĄCA Kaszewska Halina
Kancelaria
KONTAKT tel: (24)2360020
OS. KIERUJĄCA Krystyna Matusiak
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Magazyn
KONTAKT tel: (24)2360041
Dział Kadr i Płac
ZADANIA
KONTAKT tel: (24)2360027 lub 029 fax: (24)2358089
OS. KIERUJĄCA Maryla Molik

E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Księgowości
KONTAKT

 

Sekcja Analizy Kosztów
KONTAKT tel: (24)2360021 fax: (24)2358089
OS. KIERUJĄCA Halina Frankowska
Sekcja Finansowa z Kasą
KONTAKT tel: (24)2360022 lub 019 fax: (24)2358089
OS. KIERUJĄCA Alicja Węglewska
Dział Marketingu i Usług
ZADANIA
Sekcja Informatyki
ZADANIA
KONTAKT tel: (24)2360023 fax: (24)2358089
OS. KIERUJĄCA Malczewski Marek , Mariusz Jaskulski
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
KONTAKT tel: (24)2360031 lub 024 fax: (24)2358089
OS. KIERUJĄCA

Ewa Liberadzka

 

E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekcja Zamowień Publicznych
ZADANIA
KONTAKT tel: (24)2360035 fax: (24)2358090
OS. KIERUJĄCA Dariusz Mikołajczyk
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 10:03

Kierownictwo szpitala

Email Drukuj PDF
STANOWISKO Dyrektor
OSOBA Katarzyna Osowicz - Szewczyk
TELEFON/FAX (24) 2360000 / (24) 2358089
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.STANOWISKO Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
OSOBA Grzegorz Kołodziej
TELEFON/FAX (24) 2360000 / (24) 2358089
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.STANOWISKO Główny Księgowy
OSOBA Marta Jędrzejczak
TELEFON/FAX (24) 2360025 / (24) 2358089
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.STANOWISKO z-ca Głównego Księgowego
OSOBA Iwona Ćwiklińska
TELEFON/FAX (24)2360025 / (24) 2358089
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.STANOWISKO Przełożona Pielęgniarek
OSOBA Agnieszka Brzezińska
TELEFON/FAX (24) 2360016 / (24) 2358089
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 10:36

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Email Drukuj PDF

Kierownik: Joanna Nadratowska
Tel/fax: (24) 236 00 34 lub 38 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, urządzeń energetycznych, techniczno-gospodarczych oraz nad gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami,
2) nadzór przebiegu prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych na terenie obiektów Zespołu,
3) nadzór spraw związanych z przygotowywaniem i opracowywaniem dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji,
4) współpraca z inspektorami nadzoru budowlanego oraz innymi osobami uprawnionymi do nadzoru technicznego w zakresie kontroli wykonawstwa robót,
5) organizacja i nadzór nad właściwym i zasadnym wykorzystywaniem środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego,
6) ustalanie planów przeglądów i konserwacji urządzeń, instalacji technicznych oraz współuczestnictwo w wyborze wykonawców tych prac, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie,
7) opracowywanie planów remontów kapitalnych, inwestycyjnych, zaopatrzenia dla potrzeb Zespołu,
8) bieżący nadzór nad prowadzeniem właściwej gospodarki magazynowej,
9) sporządzanie inwentaryzacji składników majątkowych w terminach ustalonych zarządzeniem Dyrektora oraz dokonywanie okresowych uzgodnień stanów zewidencjonowanych ze stanami księgowymi,
10) znakowanie środków trwałych oraz wyposażenia z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne,
11) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów zakupionych i wydanych do dyspozycji komórek organizacyjnych,
12) sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i rozchodów i stanów magazynowych,
13) sporządzanie planu amortyzacji, gospodarowanie środkami trwałymi,
14) ustalanie opłat za media,
15) wystawianie faktur za wykonane usługi,
16) kontrola pod względem merytorycznym faktur i rachunków, z wyłączeniem faktur za leki,
17) opisywanie faktur i rachunków oraz ich rozliczanie pod względem kosztowym na poszczególne komórki organizacyjne,
18) przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
19) prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem najemców nieruchomości,
20) dokonywanie końcowych rozliczeń skasowanego sprzętu i wyposażenia,
21) współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi pralnicze, dezynfekcyjne, remontowo-techniczne oraz w zakresie żywienia pacjentów, zabezpieczenia mienia, utrzymania porządku i czystości, gospodarki odpadami, a także ocena jakości wykonywanych usług wynikających z zawartych umów,
22) nadzór nad właściwą i racjonalną gospodarką zasobami mieszkaniowymi Zespołu,
23) koordynacja działań interwencyjnych w sytuacjach awaryjnych,
24) sporządzanie dokumentacji administracyjnej i statystycznej obejmującej całość spraw powierzonych do realizacji,
25) obsługa kancelaryjna i archiwalna,
26) wnioskowanie w sprawach dotyczących usprawniania funkcjonowania Zespołu i inicjowanie realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska,
27) kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego Zespołu i jego bezpośredniego otoczenia,
28) nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,
29) wnioskowanie w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem podległych pracowników,
30) wnioskowanie w sprawach związanych z nagradzaniem, awansowaniem, premiowaniem i karaniem podległych  pracowników.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 10:03

Organy i Kadra Zarządzająca

Email Drukuj PDF

 


DYREKTOR
Imię i nazwisko: Katarzyna Osowicz - Szewczyk
Tel/fax: 24 236 00 00 lub 01 / 24 235 80 89
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Dyrektora:
1)wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników,
2)odpowiada za realizację zadań statutowych,
3) odpowiada za dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych,
4) wykonuje funkcję głównego dysponenta środków finansowych i odpowiada za właściwe prowadzenie polityki finansowo-księgowej,
5) wydaje zarządzenia, decyzje i inne wytyczne dotyczące funkcjonowania i działalności Zespołu,
6) upoważnia swojego zastępcę lub kierowników do wydawania decyzji, w jego imieniu, w ustalonym zakresie spraw, nie zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji,
7) zawiera kontrakty o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych,
8) sprawuje nadzór nad organizacją i systemem pracy pracowników,
9) zapewnia sprawne funkcjonowanie Zespołu, w tym właściwe warunki pracy i wyposażenie techniczne,
10) realizuje zadania polityki personelnej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
11) odpowiada za bezpieczeństwo i higiene pracy oraz zabezpieczenie p.pożarowe,
12) nadzoruje sprawy socjalne pracowników,
13) czuwa nad wdrażaniem systemów informatycznych i unowocześnianiem technik pracy biurowej,
14) zapewnia sprawną organizację obsługi interesantów, przestrzegając trybu i terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a.,
15) zapewnia właściwą obsługę prawną,
16) nadzoruje sprawy dotyczące przestrzegania tajemnicy państwowej i słuzbowej oraz ochrony danych osobowych,
17) współpracuje z organizacjami związkowymi i samorządowymi,
18) współpracuje z Radą Społeczną, jako organem inicującym i opiniodawczym,
19) ustala Regulamin porządku Zespołu,
20) wykonuje inne zadania określone w obowiązujących przepisach prawa.


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Imię i nazwisko: lek. Grzegorz Kołodziej - specjalista psychiatra
Tel/fax: 24 236 00 00 lub 01 / 24 236 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:
1) czuwa nad organizacją i realizacją całości zadań medycznych Zespołu,
2) nadzoruje tryb przyjmowania chorych do Zespołu,
3) czuwa nad prawidłowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych i realizacją procedur medycznych,
4) współdziała z przełożoną pielęgniarek, ordynatorami i kierownikami podległych mu komórek oraz udziela im pomocy organizacyjnej i merytorycznej w wykonywaniu zadań i podnoszeniu poziomu jakości świadczeń zdrowotnych,
5) dba o rozszerzanie zakresu świadczeń niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludności na obszarze działania Zespołu oraz zapewnienie dostępności do tych świadczeń,
6) nadzoruje właściwe zaopatrzenie Zespołu w leki i materiały opatrunkowe, sprzęt i aparaturę medyczną,
7) nadzoruje pracę komitetu terapeutycznego,
8) nadzoruje pracę komitetu zakażeń zakładowych oraz zespołu zakażeń zakładowych,
9) ustala skład konsyliów lekarskich na wniosek ordynatora,
10) współpracuje z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego w zakresie opiniowania programów remontów, w celu poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych i warunków pracy personelu medycznego,
11) uczestniczy w opracowywaniu planów i programów działania oraz sprawozdań z realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych,
12) czuwa nad stanem zatrudnienia wyższego personelu medycznego i podnoszeniem jego kwalifikacji,
13) czuwa nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy zatrudnionych w Zespole,
14) sprawuje łacznie z ordynatorami i kierownikami oddziałów madzór nad pracą lekarzy stażystów,
15) czuwa nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem wnoszonych do Zespołu skarg i wniosków,
16) sprawuje nadzór nad dokumentacją medyczną i przeprowadza systematyczne kontrole historii chorób i pozostałej dokumnetacji fachowej,
17) dokonuje okresowych obchodów Szpitala, zwracając szczególną uwage na stan sanitarno-higieniczny oddziałów i pomieszczeń pomocniczych,
18) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zlecone przez bezpośredniego przełożonego.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Imię i nazwisko: Marta Jędrzejczak
Tel/fax: (24) 236 00 25 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Głównego Księgowego:
1) współkreuje politykę finansową Zespołu związana z przeznaczeniem oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadań,
2) opracowuje zakładowy plan kont,
3) organizuje prawidłowe prowadzenie rachunkowości Zespołu,
4) nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) opracowuje zasady gospodarki kasowej,
6) opracowuje zasady rachunku kosztów uwzględniające obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz potrzeby Zespołu,
7) prowadzi rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, budżetem, ZUS itp.,
8) opracowuje zasady obiegu i kontroli dokumnetów finansowo-księgowych,
9) kontroluje wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje,
10) dokonuje okresowych ocen wykonania zadań, dochodów i wydatków,
11) odpowiada za prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowo-księgowej i właściwe przechowywanie dokumentacji,
12) nadzoruje i koordynuje prace w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych,
13) posiada prawo egzekwowania od pracowników innych komórek organizacyjnych udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości,
14) określa zasady, według których mają być wykonane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia p0rawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,
15) współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zespołu oraz podmiotami gospodarczymi i instytuacjami działającymi na rzecz Zespołu,
16) wnioskuje w sprawach związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem oraz nagradzaniem, awansowaniem, premiowaniem i karaniem podległych pracowników,
17) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zlecone przez bezposredniego przełozonego.


PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
Imię i nazwisko: Agnieszka Brzezińska
Tel/fax: (24) 236 00 16 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania i kompetencje Przełożonej Pielęgniarek:
1) zapewnienie fachowego poziomu opieki pielęgniarskiej i innych świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i niższy personel medyczny,
2) określanie rodzaju i warunków udzielania świadczeń przez nadzorowany personel zgodnie z realizowanymi celami i zadaniami Zespołu poprzez:
a) planowanie zadań optymalizujących poziom udzielanych świadczeń,
b) współudział w planowaniu zatrudnienia i czuwanie nad właściwym rozmieszczeniem kadry pielęgniarskiej i niższego personelu medycznego,
c) wdrażanie programów zapewniających odpowiednią jakość udzielanych świadczeń we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych, ordynatorami i kierownikami oddziałów,
d) planowanie zakupów wyposażenia, materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej opieki nad pacjentami,
3) diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych Zespołu w celu zapewnienia sprawnej opieki pielegniarskiej nad pacjentami,
4) zatwierdzenie w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych rozkładu zmian pracy (dyżurów) opracowanych przez pielęgniarki oddziałowe,
5) ustalanie zastępstw na okres urlopów i w razie nieobecności pielęgniarek i personelu niższego oraz podległego,
6) współorganizowanie opieki zdrowotnej profilaktycznej i leczniczej nad pracownikami,
7) systematyczne ocenianie jakości świadczonej pracy pielegniarek i niższego personelu medycznego,
8) współpraca i nadzór nad pracą dietetyka przy ustalaniu systemu obsługi chorych w zakresie zywienia w oddziałach Zespołu,
9) organizowanie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i niższego personelu,
10) współuczestniczenie w sprawach związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem, awansowaniem, karaniem, nagradzaniem i premiowaniem nadzorowanego personelu medycznego,
11) rozpatrywanie wniosków i skarg składanych przez nadzorowany personel, współpracowników i pacjentów,
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu w celu zapewnienia właściwych warunków do realizacji świadczeń opiekuńczych


RADA SPOŁECZNA

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Przewodniczący Rady Społecznej: 
2. Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej
3. Członkowie Rady Społecznej:

Zadania Rady Społecznej:
1) przedstawianie organom Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
2) przedstawianie dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:         
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3)    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)    opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
 

Poprawiony: piątek, 30 czerwca 2023 06:42

Strona 2 z 4