Biuletyn Informacji Publicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
LOADING
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Kierownictwo i działy

Administracja

Email Drukuj PDF

Struktura organizacja Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie została określona w Statucie Zespołu.  Jednostki organizacyjne składają się z komórek organizacyjnych. W Zespole funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Struktura organizacyjna została określona w załączniku do Statutu. Szczegółową organizację oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin porządkowy określający organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 11:31

Dział Księgowości - Zadania

Email Drukuj PDF

Główny Księgowy: Marta Jędrzejczak
Tel/fax: (24) 236 00 25 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Z-ca Głównego Księgowego: Iwona Ćwiklińska
Tel/fax: (24) 236 00 28 / (24) 235 80 89
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi,
2) kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych (faktur, rachunków),
3) kwalifikowanie sprawdzonych dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych,
4) dokonywanie księgowań zatwierdzonych operacji finansowych,
5) rozliczanie kosztów w miejscach ich powstawania,
6) sporządzanie zestawień ponoszonych kosztów na poszczególne komórki organizacyjne,
7) dokonywanie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami dostaw, robót i usług,
8) przekazywanie środków finansowych na indywidualne konta pracowników z tytułu wynagrodzeń, potrąceń z list płac oraz pożyczek i zapomóg z ZFŚS,
9) prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu podatków, opłat i składek na rzecz ZUS,
10) ewidencja i rozliczanie udzielonych zaliczek na zakupy gotówkowe,
11) prowadzenie obsługi kasowej,
12) dokonywanie bieżącej analizy należności i zobowiązań,
13) prowadzenie procedury windykacji należności,
14) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i informacji finansowych,
15) dokonywanie miesięcznych uzgodnień stanów zapasów magazynowych z ewidencją księgową,
16) rozliczanie inwentaryzacji składników majątku Zespołu,
17) prowadzenie dokumentacji związanej z depozytami pieniężnymi i rzeczowymi pacjentów,
18) sporządzanie zestawienia obrotów i sald w okresach miesięcznych,
19) prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem VAT (rejestry, deklaracje),
20) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON,
21) ustalanie przychodów i kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji CIT,
22) sporządzanie sprawozdania finansowego w części dotyczącej not do informacji dodatkowej.

 

Poprawiony: czwartek, 28 września 2023 12:19

Kontrakty

Email Drukuj PDF


http://www.nfz-warszawa.pl/

  

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2022 10:55

Nieudostępnione w BIP

Email Drukuj PDF

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022.902 t.j.). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin


Bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 09:21

Radcy prawni

Email Drukuj PDF
STANOWISKO
Radca prawny
OSOBA

Artur Przewrocki
TELEFON/FAX
BRAK
E-MAIL
BRAK
STANOWISKO
Radca prawny
OSOBA
Agnieszka Tyszka
TELEFON/FAX
BRAK
E-MAIL
BRAK
Poprawiony: czwartek, 19 października 2023 09:23

Strona 1 z 4